Zasady naboru Autoryzowanych Sprzedawców PGG sp. z o.o. na rok 2017

ZASADY NABORU
AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW
POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o.

Warunkiem uczestnictwa w naborze na Autoryzowanego Sprzedawcę Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. jest złożenie w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. (osobiście lub pocztą) następujących dokumentów:

 1. Krótki opis charakteryzujący firmę, potencjał i zakres działalności.
  Preferowane jest doświadczenie w handlu węglem oraz lokalizacja składów węglowych wpływająca korzystnie na możliwości obsługi rozproszonego rynku odbiorców indywidualnych w Polsce jak również zdolność do płynnego realizowania zakupów poza sezonem grzewczym.
  Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy, jeżeli wcześniejsza współpraca z firmą, jako Autoryzowanym Sprzedawcą została rozwiązana na skutek nieprzestrzegania obowiązków wynikających z umowy.
 2. Wniosek (zgodnie z wzorem Polskiej Grupy Górniczej  sp. z o.o.) o nadanie statusu Autoryzowanego Sprzedawcy Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. wraz z następującymi załącznikami:
  1. Zbiorczy plan zakupów węgla z Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.( zgodnie z wzorem Polskiej Grupy Górniczej  sp. z o.o.) Plany te są deklaracją zakupów określonej ilości węgla.
   Preferowany jest zakup węgla z większości kopalń wchodzących w skład Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. zróżnicowanym środkiem transportu zarówno  samochodowym jak i wagonowym.
  2. Dokumenty związane z sytuacją finansową:
   • Dla firm prowadzących księgi rachunkowe:
    • bilans za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z danymi porównywalnymi,
    • rachunek zysków i strat za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z danymi porównywalnymi,
    • rachunek przepływów pieniężnych za dwa ostatnie lata obrotowe o ile jest sporządzany,
    • bieżące sprawozdanie F-01 (za ostatni kwartał),
    • zeznanie podatkowe za ostatni rok obrotowy (CIT-8, PIT-36, PIT-36L),
   • Dla pozostałych podmiotów
    • podsumowanie księgi przychodów i rozchodów lub innych uproszczonych form ewidencji podatkowej wraz z zeznaniem podatkowym za ostatnie dwa lata podatkowe (PIT-36, PIT 36L, PIT-28).
  3. Oświadczenie o nieznajdowaniu się w postępowaniu upadłościowym,  likwidacyjnym bądź restrukturyzacyjnym (zgodnie z wzorem Polskiej Grupy Górniczej  sp. z o.o.)
  4. Oświadczenie o przestrzeganiu obowiązku dokonywania sprzedaży w takich cenach, aby zawarta w cenie marża nie przekraczała maksymalnie 12% ceny zakupu węgla netto obowiązującej w Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w dniu sprzedaży węgla przez Autoryzowanego Sprzedawcę powiększonej o koszty transportu (maksymalna cena węgla na składzie Autoryzowanego Sprzedawcy = cena netto zakupu węgla w Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.  + koszty transportu + marża max.12%). (zgodnie z wzorem Polskiej Grupy Górniczej  sp. z o.o.)
  5. Zobowiązanie do przestrzegania obowiązków wynikających z nadania statusu Autoryzowanego Sprzedawcy Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. (zgodnie               z wzorem Polskiej Grupy Górniczej  sp. z o.o.)
  6. Aktualny wyciąg z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   Wypis z rejestru właściwego dla danego podmiotu.
  7. Uwierzytelniona kopia zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego (REGON).
  8. Uwierzytelniona kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  9. Uwierzytelniona kopia powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy.
  10. Uwierzytelniona kopia potwierdzenia, wydanego przez właściwego naczelnika urzędu celnego o przyjęciu powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy.
  11. Oryginał aktualnego zaświadczenia o niekaralności członków Zarządu, Prokurentów i właścicieli Przedsiębiorstwa.
  12. Oryginał aktualnej opinii bankowej z podaniem kwot obrotów na rachunkach firmowych.
   Opinia wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed terminem złożenia dokumentów.
  13. Oryginał lub uwierzytelniona kopia aktualnego zaświadczenie o niezaleganiu  z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa tj. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o regulacji zobowiązań podatkowych i tytułach egzekucyjnych.
   Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem złożenia dokumentów.
  14. Oryginał lub uwierzytelniona kopia aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż  30 dni przed terminem złożenia dokumentów.
  15. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, na których prowadzone są składy węglowe (akt własności, umowa dzierżawy).
   Własny  lub dzierżawiony skład posiada co najmniej:
   • odpowiednią pojemność umożliwiającą prawidłowe składowanie węgla,
   • ogrodzenie, oświetlenie i utwardzenie,
   • dozorowanie, monitoring,
   • legalizowaną wagę samochodową,
   • sprzęt załadunkowy,
   • kasę fiskalną,
   • możliwość świadczenia (organizowania) usługi transportu węgla ze składu do  klienta.
   Preferowana jest lokalizacja składów w regionach Polski, w których nie występują lub występuje znikoma ilość składów węglowych ze szczególnym uwzględnieniem regionów, w których Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. nie ma swoich przedstawicieli handlowych.

Wniosek sporządza się w formie pisemnej.

Strony wniosku i załączonych dokumentów powinny być ze sobą trwale spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację i ponumerowane.

Wniosek oraz załączone oświadczenia i plany zakupu powinny być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy (podpis i pieczątka imienna).

Dokumenty wymienione w :

 • pkt. 1, 2,  2 a, 2 c, 2 d, 2 e, 2 k, 2 l wymagane są w oryginale,
 • pkt. 2 m, 2 n w oryginale bądź w odpisie potwierdzonym za zgodność przez adwokata lub radcę prawnego wraz  z datą potwierdzenia zgodności,
 • pozostałe w oryginale bądź w odpisie potwierdzonym za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, adwokata lub radcę prawnego wraz  z datą potwierdzenia zgodności.

 

Dokumenty należy składać na adres:

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

 


zip
załączniki do pobrania