Akcyza na wyroby węglowe

Od 2 stycznia 2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i późniejszymi zmianami wszystkie wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Warunkiem zakupu za gotówkę węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego jest każdorazowe złożenie oświadczenia o przeznaczeniu zużycia węgla na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy, osobiście  przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW) lub wyznaczonego pełnomocnika, potwierdzone dokumentem tożsamości.

FNW lub wyznaczony przez niego pełnomocnik potwierdza na fakturze VAT, stanowiącej Dokument Dostawy zakup i przeznaczenie zużycia węgla, uprawniające do zwolnienia z akcyzy.

 1. Zakup węgla za gotówkę przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW)

  Punkty Sprzedaży Drobnicowej kopalń PGG będą realizowały sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych z akcyzą i bez akcyzy.

  Zgodnie z art.31a ust.1 zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane m.in. przez:
  • gospodarstwa domowe,
  • organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie.
    
 2. Zakup węgla za gotówkę przez POŚREDNICZĄCY PODMIOT WĘGLOWY (PPW)
   

  Polska Grupa Górnicza informuje, że z dniem 20.09.2013 roku wchodzą w życie zmiany do Ustawy  o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. 2011.108.626), opublikowane w Dzienniku Ustaw  z dnia 20 sierpnia 2013 roku poz. 939.

  Zgodnie z zapisami art. 9a ust. 4 znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym „W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu”.

  W związku z powyższym w przypadku zachowania statusu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego prosimy o dostarczenie najpóźniej do dnia 18.09.2013 roku do Punktu Obsługi Klienta na wadze drobnicowej dowolnej kopalni wypełnionego oświadczenia według wzoru nr 1 -> pobierz oświadczenie nr 1 wraz z kserokopią potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący Podmiot Węglowy wydanym przez właściwego Naczelnika Urzędu Celnego.

  W przypadku rezygnacji z posiadanego statusu prosimy o dostarczenie najpóźniej w tym samym terminie do Punktu Obsługi Klienta na wadze drobnicowej dowolnej kopalni kserokopii powiadomienia właściwego Urzędu Celnego  o zaprzestaniu działalności jako Pośredniczący Podmiot Węglowy wraz z oświadczeniem według wzoru nr 2 -> pobierz oświadczenie nr 2.

  Jednorazowe złożenie w wymaganym terminie oświadczenia wg wzoru nr 1 zniesie obowiązek przedkładania, przy każdej kolejnej transakcji zakupu, kserokopii „Potwierdzenia Urzędu Celnego o statusie PPW”.

  W przypadku braku dostarczenia w powyższym terminie wypełnionego oświadczenia według wzoru nr 1 lub nr 2 skutkować będzie brakiem możliwości zakupu za gotówkę od dnia 20.09.2013r.

  Przypominamy, że przewoźnik odbierający węgiel w imieniu Pośredniczącego Podmiotu Węglowego przy zakupie gotówkowym musi posiadać pełnomocnictwo do odbioru węgla i podpisu stosownych dokumentów finalizujących nabycie wyrobów węglowych.

  Jednocześnie, w przypadku realizacji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub w przypadku utraty prawa do zwolnienia od akcyzy Polska Grupa Górnicza doliczy podatek akcyzowy zgodnie   z obowiązującymi przepisami.

  PEŁNOMOCNICTWO do zakupu wyrobów węglowych za gotówkę w zwolnieniu z podatku akcyzowego dla FNW i PPW można pobrać tutaj -> pobierz pełnomocnictwo