Warunki uzyskania deputatu węglowego w naturze

 1. Odbiór deputatu w naturze wykonywany przez przewoźnika możliwy będzie wyłącznie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wygenerowanego łącznie z asygnatą węglową.

  Brak wyposażenia przewoźnika w pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, skutkować będzie odmową wydania węgla w naturze w punkcie obsługi klienta na wadze drobnicowej kopalni. Dokument dostawy w formie uproszczonej musi zostać potwierdzony na wadze drobnicowej, gdyż przewoźnik nie będzie już posiadał możliwości dostarczenia go do podpisu w miejscu zamieszkania osoby zlecającej przywóz.
 2. Dopuszcza się możliwość odbioru deputatu ponad tonaż wynikający z uprawnienia jednym środkiem transportu (możliwość odbioru więcej niż jedną wielkość deputatu jednym środkiem transportu) oraz możliwość dopłaty gotówkowej w wysokości max. do 1 tony wynikającej z tzw. przeładowania, w oparciu o wypełnioną część B pełnomocnictwa do odbioru węgla deputatowego - bez dodatkowego pełnomocnictwa.

  Wysokość odbioru deputatu realizowana jest odpowiednio do limitu tonażowego (dobowego lub tygodniowego) stosownie do sortymentu (lub sortymentów dla przeliczników) ustalonego przez Dział Obsługi Klienta kopalni realizującej załadunek.
 3. Dopuszcza się przy odbiorze deputatu możliwość dodatkowego zakupu gotówkowego w dowolnej ilości, jednak w ilości nie wyższej niż jest ona określona dla danego sortymentu w ofercie kopalni realizującej sprzedaż. W sytuacji gdy dodatkowy zakup realizowany będzie przez przewoźnika, zlecający (upoważniony deputatobiorca) przywóz i zakup za gotówkę winien dodatkowo wyposażyć przewoźnika w stosowne pełnomocnictwo do zakupu wyrobów węglowych w zwolnieniu z podatku akcyzowego.

   

  Pobierz Pełnomocnictwo do zakupu wyrobów węglowych za gotówkę w zwolnieniu z podatku akcyzowego