Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013
„Rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowego kruszywa budowlanego”
w ramach
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013


Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Polska Grupa Górnicza S.A.
Wartość projektu: 6 821 819,64 zł
Wartość dofinansowania: 1 589 140,46 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013