Reklamacje

A.      Reklamacje ilościowe

1.        W momencie dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki oraz czy dostarczone ilości worków są zgodne z ilością zamawianą.

2.        W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności ilości worków, należy przed potwierdzeniem odebrania przesyłki (podpisaniem na liście przewozowym) opisać sytuację w uwagach do listu przewozowego w obecności kuriera. Protokół reklamacyjny wraz z załączoną kopią listu przewozowego Kupujący niezwłocznie przekazuje elektronicznie na adres mailowy (sklep@pgg.pl) lub w formie papierowej na adres Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola. Sprzedawca, na podstawie protokołu reklamacyjnego oraz kopii listu przewozowego w przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, wystawi fakturę korygującą i zwróci wartość reklamowanego Towaru w terminie do 14 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego, na konto podane w tym protokole. Za zgodą Kupującego oraz Sprzedawcy dopuszcza się inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

 

B.       Reklamacje jakościowe

1.        Jeżeli Kupujący stwierdzi, że Towar posiada wady fizyczne (ponadnormatywna zawartość podziarna lub nadziarna, zawartość ciał obcych lub kamienia) lub nie jest zgodny z zamówieniem, tj. z deklarowanymi parametrami jakościowymi, może zgłosić reklamację jakościową.

2.        Tryb zgłaszania reklamacji jakościowej:

1)        Uprawnionym do składania reklamacji jest Kupujący, który dokonał zakupu
w sklepie internetowym Sprzedawcy.

2)        Reklamację należy zgłosić pisemnie, podając powód reklamowania Towaru (patrz niezgodność z § 9 B ust. 1) na adres e-mail: sklep@pgg.pl. lub drogą pocztową na adres: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola. Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

3)        Reklamacje zgłoszone przez konsumentów rozpatrywane będą zgodnie z ustawą
z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

4)        Reklamowana partia węgla musi być zabezpieczona w całości do działań reklamacyjnych.

5)        Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgodnie z załączonym wzorem protokołu reklamacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu (https://pgg.pl/sklep/index/regulamin-sklepu). W miarę możliwości należy dołączyć zdjęcia obrazujące zgłaszany powód reklamacji.

3.        Tryb postępowania reklamacyjnego:

1)        Decyzję o sposobie postępowania reklamacyjnego podejmuje Sprzedawca
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Nieudzielenie w tym terminie odpowiedzi na reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem.

2)          W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Kupujący może przedstawić udokumentowane wyniki analiz potwierdzające niezgodność z parametrami deklarowanymi  lub dostarczyć na własny koszt jeden oryginalnie zapakowany
i nieuszkodzony worek 25 kg węgla, w przypadku odbioru węgla w workach 25 kg,
a w przypadku odbioru węgla w workach typu big bag – reprezentatywną próbkę węgla o masie minimum 10 kg,  na adres Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola, celem wykonania analiz przez Sprzedawcę.

W przypadku uznania reklamacji, udokumentowany koszt dostarczenia worka do Sprzedawcy jest zwracany Kupującemu.

3)        W przypadku zgodności parametrów jakościowych oznaczonych w postępowaniu reklamacyjnym przez kopalnię Sprzedawcy z parametrami deklarowanymi w ofercie handlowej sklepu internetowego, reklamacja jest rozpatrywana odmownie.

4.        Datą pisemnej odpowiedzi jest data wysłania pisma przez registraturę danej kopalni/oddziału Sprzedawcy, data wysłania maila lub faksu.

5.        Decyzja:

1)        W przypadku rozpatrzenia reklamacji jakościowej na korzyść Kupującego, Sprzedawca, po uzgodnieniu z Kupującym:

-    obniży jego cenę, lub

-    wymieni reklamowany Towar na nowy zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Wymieniana partia węgla musi być zeskładowana na paletach, na czystym, utwardzonym podłożu.

2)        Odmowa uznania reklamacji następuje w formie pisemnej decyzji z uzasadnieniem Sprzedawcy, doręczonej Kupującemu drogą pocztową.

6.        Postanowienia ogólne.

Odwołania Kupującego od pisemnych decyzji Sprzedawcy w sprawach dotyczących reklamacji należy przesyłać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania reklamacyjnego do Sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji Sprzedawcy na adres Polska Grupa Górnicza S.A. Biuro Przeróbki i Jakości Węgla, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice.

1.        Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi na podstawie ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).

2.        Korzystając z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, konsument jest zobowiązany złożyć w terminie do 14 dni zawiadomienie, które można dostarczyć na adres: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola, Oddział Ekspedycji, lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy (sklep@pgg.pl). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. (https://pgg.pl/sklep/index/regulamin-sklepu).

3.        W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny - ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, na adres Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli, ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola, niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

5.        Towar, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (palety nierozpakowane). Do Towaru należy dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

6.        Po odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu środków pieniężnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu następnym po zwrotnym otrzymaniu nienaruszonej przesyłki do Sprzedawcy. Sprzedawca wystawi stosowną fakturę korygująca, która zostanie dostarczona na adres konsumenta.

7.        Zwrot środków pieniężnych, o których mowa w ust. 6, nastąpi przelewem na rachunek bankowy konsumenta.

 
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.