Warunki rejestracji i realizacji zamówień

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Do miejsca wyładunku prowadzi droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i rozładunek pojazdu o DMC powyżej 12 tony – nie spełnienie tego warunku skutkować będzie obciążeniem Kupującego kosztami transportu w wysokości 250, 00 zł brutto/paletę. Sprzedawca pomniejszy dokonaną przez Kupującego zapłatę o wartość ww. kosztów i wystawi stosowną fakturę korygującą.
  Kierowca sam ocenia w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar, nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne bramy, podwórka lub ulice, może również odmówić wjazdu na nieutwardzone lub/ i nieodśnieżone place, tereny, posesje. Kierowca nie wnosi towaru do pomieszczeń socjalnych/ gospodarczych typu: kotłownia, piwnica, garaż itp.

  Sprawdzenie możliwości dojazdu: Szanowny Kliencie, jeżeli nie jesteś pewny czy możliwa jest realizacja dostawy towaru do twojej posesji, upewnij się przed zamówieniem dzwoniąc na naszą infolinię: 32 7172843 lub adres e-mail sklep@pgg.pl, prosimy o podanie: kodu pocztowego, miejscowości, ulicy wraz z numerem posesji.
 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar
 4. Zapłata za zamówiony towar powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane.
 5. W momencie przejęcia i potwierdzenia odbioru towaru staje się on własnością Kupującego.
 6. Informacje na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art.71 k.c.).
 7. Opisy towaru i jego zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.
 8. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy obowiązującego prawa w tym przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.380 z późn.zm.), Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zm.), a także Ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r.poz 1030 z późn. zm.).
 9. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
 10. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, katastrofy górnicze w kopalniach Sprzedawcy itp.,akty władzy państwowej np. zakazy lub nakazy administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy itp., strajki, poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu, zmiany charakterystyk jakościowych węgla w pokładach eksploatowanych w kopalniach Sprzedawcy. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.