Reklamacje

 1. W momencie dostarczenia przesyłki Kupujący powinien sprawdzić stan i ilość dostarczonego towaru. W przypadku niezgodności  lub uszkodzenia przesyłki należy przed potwierdzeniem odebrania przesyłki opisać sytuację w uwagach do listu przewozowego w obecności kuriera. Następnie należy wypełnić protokół reklamacyjny i wraz z kopią listu przewozowego niezwłocznie przekazać elektronicznie na adres sklep@pgg.pl lub w formie papierowej na adres Polska Grupa Górnicza S.A. KWK "Piast-Ziemowit" Ruch Piast ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń. Sprzedawca w przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, wystawi fakturę korygującą i dokona zwrotu środków w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego, na konto podane w protokole. Za zgodą obu Stron dopuszcza się inne rozwiązanie – w każdym przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.
 2. Reklamację może złożyć pisemnie osoba dokonująca zakupu towaru w sklepie internetowym, przesyłając prawidłowo wypełniony protokół reklamacji towaru – link do protokołu, podając powód reklamowania towaru na adres sklep@pgg.pl lub pocztą na adres Polska Grupa Górnicza S.A. KWK "Piast-Ziemowit" Ruch Piast ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń. Dodatkowo można dostarczyć zdjęcia, a w przypadku reklamowania parametrów jakościowych udokumentowane wyniki analiz potwierdzające niezgodność z parametrami deklarowanymi lub dostarczyć na swój koszt jeden oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony 25 kg worek węgla na ww. adres celem wykonania analiz przez Sprzedawcę. W przypadku uznania reklamacji, udokumentowany koszt dostarczenia worka do Sprzedawcy jest zwracany Kupującemu.
 3. Jako datę wpływu uznaje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Sprzedawcy.
 4. Reklamacji podlega towar zeskładowany w całości, na czystym, utwardzonym podłoży, zeskładowany na paletach.
 5. Gdy towar spełnia parametry deklarowane w ofercie handlowej sklepu reklamacja będzie rozpatrzona odmownie.
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta:
  • brak odpowiedzi jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji - Sprzedający po uzgodnieniu z Kupującym obniży jego cenę lub wymieni reklamowany towar na nowy.
  • odmowa uznania reklamacji następuje w formie pisemnej decyzji z uzasadnieniem doręczonej Kupującemu droga pocztową.
 7. Odwołanie od decyzji wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania reklamacyjnego Kupujący może złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji na adres Polska Grupa Górnicza S.A. Biuro Logistyki Sprzedaży i Jakości Węgla ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice.