Odstąpienia od umowy

  1. Kupujący posiada prawo do odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.)W przypadku skorzystania z prawa o odstąpieniu od umowy Kupujący jest zobowiązany dostarczyć zawiadomienie na adres: Polska Grupa Górnicza S.A. KWK "Piast-Ziemowit" Ruch Piast ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń, lub w formie elektronicznej na adres mailowy (sklep@pgg.pl).
  2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, na adres Polska Grupa Górnicza S.A. KWK "Piast-Ziemowit" Ruch Piast ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń,,  niezwłocznie nie później niż do 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.
  3. Koszty zwrotu kompletnej (palety nierozpakowane) ponosi Kupujący. Zwrot musi nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy, na adres Polska Grupa Górnicza S.A. KWK "Piast-Ziemowit" Ruch Piast ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń. Do przesyłki należy dołączyć formularz zawiadomienia o odstąpienia od umowy – link do zawiadomienia.
  4. Zwrotu środków pieniężnych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu następnym po zwrotnym otrzymaniu nienaruszonej przesyłki, Sprzedawca dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu. Kupujący otrzyma na adres wskazany w zamówieniu fakturę korygującą.