Aukcje na sprzedaż węgla

19.03.2018

Informacja

Jeżeli mają Państwo zawartą umowę na sprzedaż węgla z PGG S.A. mogą Państwo brać udział we wszystkich aukcjach na sprzedaż węgla bez weryfikacji.

Jeżeli nie mają Państwo zawartej umowy z PGG S.A. konieczne jest przesłanie na adres aukcje.wegiel@pgg.pl dokumentów wymaganych w załączniku Ogłoszeniu-Specyfikacji nr 1B do Regulaminu Sprzedaży Węgla PGG S.A. podpisanych zgodnie z reprezentacją. W Ogłoszeniu-Specyfikacji określona będzie każdorazowo data i godzina przesłania przez Państwa na adres mail aukcje.wegiel@pgg.pl oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem aktualnych dokumentów tj. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem aukcji, NIP, REGON, oświadczenie o posiadaniu statusu PPW/FNW.

Załącznik nr 1 B jest dostępny w Portalu Aukcyjnym jako dokument dotyczący aukcji z chwilą jej ogłoszenia.

O wyniku kwalifikacji do udziału w aukcji zostaną Państwo poinformowani  mailowo.

W przypadku pytań o możliwości wzięcia udziału w aukcji oraz uzyskania informacji o wystawianym na aukcję produkcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 717 00 00, a kontrahenci, którzy posiadają zawarte umowy z PGG S.A. informacje te uzyskają od opiekuna firmy.

Koordynatorami ds. aukcji na sprzedaż węgla w zakresie technicznej obsługi aukcji oraz logowania do systemu są: 

Aukcje odbywają się na w Portalu Aukcyjnym pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/nowe.php?rodz=SW

Pomoc  w zakresie logowania i pracy w Portalu Aukcyjnym znajdą Państwo pod adresem http://pgg.pl/files/content/sprzedaz-wegla/aukcje/opis2016-12-09.pdf

Do Państwa dyspozycji wystawiona jest stale trwająca aukcja testowa na której można przetestować proces licytacji.

Prosimy nie ujawniać loginu i hasła do Portalu Aukcyjnego osobom trzecim.

Po zakończonej aukcji zwycięzca aukcji w ciągu 24 godzin od jej zakończenia na adres aukcje.wegiel@pgg.pl przesyła potwierdzenie wylicytowanego węgla - załącznik 1C.

Zapewniamy, że  przygotowanie i przeprowadzenie aukcji następuje przy zachowaniu uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniu Oferentów, a czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem aukcji na sprzedaż węgla wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powiadomień o kolejnych organizowanych przez PGG S.A. aukcjach  na sprzedaż węgla prosimy o zgłoszenie tego faktu przesyłając informację na adres mailowy aukcje.wegiel@pgg.pl