Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ogłoszenie

Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że planuje na Portalu Aukcyjnym https://lain3-pgg.coig.biz/ ogłosić aukcje elektroniczne na sprzedaż miału węglowego  na zamówienia poza umowne.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem informujemy, że przed przystąpieniem do aukcji należy wystąpić z wnioskiem o nadanie indywidualnego hasła i loginu do ww. Portalu (nie dotyczy firm, które już takie konto posiadają).  Rejestracja nowych Oferentów do Portalu Aukcyjnego odbywa się poprzez wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu Aukcyjnym https://lain3-pgg.coig.biz/. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu opcji "Zarejestruj się" na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące czynności, jakie należy wykonać w celu aktywacji konta.

Kontrahenci, którzy nie posiadają zawartych z PGG S.A.  umów na sprzedaż węgla, celem rejestracji i weryfikacji  powinni przesłać na adres e-mail aukcje.wegiel@pgg.pl kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (zgodnie z reprezentacją) aktualnych dokumentów:

  • aktualnych dokumentów rejestrowych: (wydruki z rejestrów dostępnych w Internecie - podstawowych dokumentów rejestrowych spółki/firmy (KRS/CEIDG, Regon),
  •  zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP,
  •  podania rachunku bankowego celem dokonania zwrotu niewykorzystanych przedpłat,
  •  oświadczenia przedsiębiorcy w przypadku posiadania statusu pośredniczącego podmiotu węgla w świetle art. 16 ust. 3a i 3b  Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.
  •  oświadczenia przedsiębiorcy o statusie finalnego nabywcy węglowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 23c  Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.
  • na podstawie Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. informacji o instalacji spalania większej bądź równej 1 MW wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią zaświadczenia wystawionego przez  (odpowiedni organ ochrony środowiska) potwierdzającą moc prowadzonej instalacji spalania opalanej paliwem stałym lub prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego.

W dalszym etapie po aktywacji konta należy po zalogowaniu wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji.

Regulamin aukcji znajduje się na stronie pgg.pl w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje elektroniczne.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.