Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ogłoszenie

Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że ogłosiła otwarte aukcje elektroniczne na sprzedaż miału węglowego na zamówienia pozaumowne. Aukcje przeprowadzane są w Portalu Aukcyjnym https://lain3-pgg.coig.biz/.

Kontrahenci nie posiadający konta i loginu do Portalu Aukcyjnego:

Przed przystąpieniem do aukcji należy wystąpić z wnioskiem o nadanie indywidualnego hasła i loginu do ww. Portalu Rejestracja nowych Oferentów do Portalu Aukcyjnego odbywa się poprzez wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu Aukcyjnym https://lain3-pgg.coig.biz/. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu opcji "Zarejestruj się" na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące czynności, jakie należy wykonać w celu aktywacji konta.

Kontrahenci, którzy nie posiadają zawartych z PGG S.A.  umów na sprzedaż węgla, celem rejestracji i weryfikacji  powinni przesłać na adres e-mail aukcje.wegiel@pgg.pl kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (zgodnie z reprezentacją) aktualnych dokumentów:

 • aktualnych dokumentów rejestrowych: (wydruki z rejestrów dostępnych w Internecie - podstawowych dokumentów rejestrowych spółki/firmy (KRS/CEIDG, Regon),
 •  zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP,
 •  podania rachunku bankowego celem dokonania zwrotu niewykorzystanych przedpłat,
 •  oświadczenia przedsiębiorcy w przypadku posiadania statusu pośredniczącego podmiotu węgla w świetle art. 16 ust. 3a i 3b  Ustawy o podatku akcyzowym z dnia
  6 grudnia 2008 r.
 •  oświadczenia przedsiębiorcy o statusie finalnego nabywcy węglowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 23c  Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.
 • na podstawie Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. informacji o instalacji spalania większej bądź równej 1 MW wraz z załączoną uwierzytelnioną kopią zaświadczenia wystawionego przez  (odpowiedni organ ochrony środowiska) potwierdzającą moc prowadzonej instalacji spalania opalanej paliwem stałym lub prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego.

Kontrahenci posiadający konto i login do Portalu Aukcyjnego:

Firmy, które chcą uczestniczyć w aukcji elektronicznej powinny poprzez Portal Aukcyjny:

 • dokonać zgłoszenia udziału w aukcji (po zalogowaniu do Portalu LAIN3, zaznaczyć aukcje i kliknąć „zgłoszenie udziału”), status „ nierozpatrzony”
 • po weryfikacji zgłoszenia zmieni się status kontrahenta na „zatwierdzony”,
 • następnie należy zaakceptować regulamin aukcji,
 • po akceptacji regulaminu, można przystąpić do licytacji.

Regulamin aukcji znajduje się na stronie pgg.pl w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje elektroniczne.

 

 

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.